การเข้าร่วมรับฟังการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

การเข้าร่วมรับฟังการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30-12.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) โครงการ “สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อการพัฒนา” ให้กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความรู้และความเข้าใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นประธานพิธีในการบรรยายครั้งนี้