การจัดนิทรรศการ การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

การจัดนิทรรศการ การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการ จัดการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้ 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการขับ เคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัด นำเสนอโดย โรงเรียนบ้านเมืองบาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (2) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นำเสนอโดยโรงเรียนบ้านโนนสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (3) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นำเสนอโดย โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (4) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ นำเสนอโดย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลยและจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู