โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร. จรินทร์สุรเสรีวงษ์ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
..กลไกการบริหารและจัดการศึกษาจังหวัดที่ส่งผลไปถึงกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยพิธีเปิดในวันที่ 10 มกราคม 2566 โดยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านระบบ video conference จากนั้นได้มีการจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบเป้าหมายในการบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัด ต่อผู้เข้าร่วมประชุม
และในวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อทิศทางการพัฒนาการศึกษาสู่การพัฒนาจังหวัดที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน และหัวข้อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติในบทบาทของศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด โดยมีนายนืติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเปิดเวทีเสวนาและมีนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐเป็นผู้ดำเนินรายการ