โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1/2565

โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนและนักศึกษา ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เหมาะสม และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และการเผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวแก่เพื่อนร่วมสถาบันให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนแกนนำ(สภานักเรียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคา