โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวัขรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัฒนา ชัยโสม และนายสายัณห์ เคณาสิงห์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วิธีการ แนวทางการจัดกิจกรรมมลูกเสือในสถานศึกษา และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานศึกษาโซนอำเภอโพนพิสัย เฝ้าไร่และรัตนวาปี ณ สโมสรลูกเสือวชิระนาคา-ค่ายลูกเสือบ้านเวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย