แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ดาวน์โหลด

Top