สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมออนไลน์)

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมออนไลน์)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สถานศึกษาเอกชน จังหวัดหนองคาย   (ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมออนไลน์) จำนวนทั้งหมด 7 แห่ง