ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  และนางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจัดทำแผนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย