แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานผล การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผล การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ ๖ เดือน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบ สงป.๓๐๑  และ แบบ สงป.๓๐๒

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
รายงานผลการใช้จ่ายปี ๒๕๖๔
สงป.๓๐๑  ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔
สงป.๓๐๒ ไตรมาส ๔  ปี ๒๕๖๔

Top