รับมอบเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยจังหวัดหนองคาย และเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕)

รับมอบเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยจังหวัดหนองคาย และเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕)

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมอบหมายให้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล รับมอบเกียรติบัตรองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจังหวัดหนองคายและเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕  (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ) โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธี หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย