พิธีเปิดโครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองคาย “เสน่ห์ผ้า เสน่ห์เมืองหนองคาย” ณ ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย