ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และนำเสนอ Model การพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ระดับภาค)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และนำเสนอ Model การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ระดับภาค)

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้                   นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และนำเสนอ Model การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา        ภายใต้ “โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565″ (ระดับภาค) ทั้งนี้ ตัวแทนของจังหวัดหนองคายที่เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน คือ นายชนาวุธ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี