ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางสุพัตรา ไชยจงมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking) ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี