ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร