ประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-13.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom cloue meeting) โดยมี ดร.วรัท พฤษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยาย “แนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ (strategy management หรือ osm) สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ระดับภาค และจังหวัด” และ “นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”