ประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอนงค์ คำแสงทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม ประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ ศึกษาความเหมาะสม และการจัดทำเครื่องมือองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้มีความสมบูรณ์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะพรรณนาราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี