ประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านระบบออนไลน์)

การประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย