ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดการทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 3) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 4) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้