ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) กลุ่มย่อยที่ 1.2

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) กลุ่มย่อยที่ 1.2

วันที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 10.00 น.   ดร. จรินทร์ สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะ Supervisor Teams ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศ ติดตามและสังเกตชั้นเรียน ที่เข้าร่วม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  ของกลุ่มยอยที่1.2 รับผิดชอบสถานศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา และ โรงเรียนอนุบาลสาริกา