ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการ Reskill, Upskill, New skills ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการ Reskill, Upskill, New skills ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้  นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟัง การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: ส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Reskill, Upskill, New skills ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet) โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้