ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสม

และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ

ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อกลั่นกรองพิจารณาส่งผลงานและมิติที่ประชุมไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป