ประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากสำนักงาน กศน. ผู้แทนจากโรงเรียนเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเข้าร่วม ประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรด้านทุจริตสู่การปฏิบัติ