แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บุคลากร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บุคลากร

ผู้บริหาร

ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
facebook.com0610192299jarin.suraserewong@gmail.com
นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
facebook.comyanee@nkipeo.go.th

กลุ่มอำนวยการ

นางผ่องศรี ทับทิมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
061-9939624
นายฐิติวุฒิ เมืองเหลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
061-2951982
นางสาวนิรมล ชาวดร
เจ้าหน้าที่พัสดุ
088-7322848
นางสาวเสาวลักษณ์ พันโนริต
เจ้าหน้าที่การเงิน
080-0064842
นางอนงค์ ศรีราช
แม่บ้าน
094-9160542
นายเสฏฐวุฒิ สุดสะอาด
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
096-2956973
นายศักดิ์ นามรส
พนักงานรักษาความปลอดภัย
081-8285703

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนัฏชญารัตน์ อัปการัตน์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
089-2788064
นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
063-7152196
นางสาวชนัฐกานต์ ภาสบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
092-3188812

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปริวัตร ป้องพาล
รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
นายสมฤกษ์ ใจขาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนิกร หมอยาเก่า
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายชยพล กัติยบุตร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
082-3669564
นางสาวชญานิศา พงษ์กิ่ง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายนรากร ทะแพงพันธ์
นิติกร ชำนาญการ
096-6264081
นางสาวมัธยม ลิมมะณีประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
089-7110624
นางสาวชนัฐกานต์ พืชผักหวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
085-8582993

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางภัทราพร ฤทธิ์จอหอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
062-0647719
นายวุฒิพงษ์ พันทิวา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
085-0015533

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นางอนงค์ คำแสงทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
081-9752088
นายอนุชิต บัวพุฒ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
093-1653999
นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
089-5734466
ดร.ปิยพร ชุมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
088-2936710
นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
https://www.facebook.com/jakkapat.nongkhai2.go.th087-9061032jakkapat.somboon@gmail.com
นางสุพัตรา ไชยจงมี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราวรรณ จิตราช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
089-6200121

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวเนาวรัตน์ ฝ้ายเทศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางปภาวรินทร์ แสวงทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นายวัชรพล คำก้อน
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นางสาวศุภลักษณ์ ยศละวาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
082-1181060

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายศรัณยู เทศศรีเมือง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
063-3245644
Top