แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดหนองคาย

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
ประธานอนุกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒิ
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดหนองคาย
นายเฉลียว สรสิทธิ์
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ
อนุกรรมการ
นายธวัช ทองแสน
อนุกรรมการ
ข้าราชการบำนาญ
นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
นางอนงค์ คำแสงทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทศก์
นายธานินทร์ อยู่ศิริ
อนุกรรมการ
นายบุญมี พาพิมพ์
อนุกรรมการ
นายนเรนทร แก้วโท
อนุกรรมการ
Top