การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกัน(COVID-19)

18 มกราคม 2565 การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ติดตาม การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบาย การตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ อ.เมืองหนองคาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมคณะ ศึกษาธิการภาค ๑๐ ในการตรวจ ติดตามในครั้งนี้