การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน ของผู้รับบริการต่องานบริการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ สามารถเข้าไปตอบแบบได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKJoj3XpQLkCeHh8G8iM-jX3o2iHD1syT0pD_ASELfpD9eog/viewform