การประชุมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยผ่านกลไก กศจ.

การประชุมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยผ่านกลไก กศจ.

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ โดยผ่านกลไก กศจ. เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค ๑๐ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี