การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การดำเนินงาน และร่วมจัดนิทรรศการมหรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค”

การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การดำเนินงาน และร่วมจัดนิทรรศการมหรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค”

วันที่ 1 – 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกศาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. ก้าวไกล ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค” กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัด 2) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 3) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 4)โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ได้แก่ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองบาง และกศน.อ.เมืองหนองคาย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในนามตัวแทนของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร