การประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม และสังเกตชั้นเรียนสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน และจัดทำคู่มือการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดหนองคาย  ประกอบการดำเนินงานดังกล่าว