การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และตัวแทนจาก สพป.นค.1 สพป.นค.2 สพม.หนองคาย กศน. อาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ รร.เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอผลการดำเนินงาน การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 14 กันยายน 2565