การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 19 – 22 กันยายน พ.ศ.2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ นางสุพัตรา ไชยจงมี และนางสาวจิราวรรณ จิตราช เป็นคณะทำงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธี โรงแรมเดอะพรรณาราย จังหวัดอุดรธานี