การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

มอบหมายให้นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒๕ แห่ง เข้าร่วมรับฟังการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน