การประชุมชี้แจงการประเมินการอ่าน (RT) ป.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2565 และการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้ัอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน และคณะศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมินการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams) สำหรับสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย