การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง 4 โครงการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (ผ่านระบบ Zoom) ซึ่งการประชุมชี้แจงดังกล่าวประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 3) โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัด และ 4) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีในการประชุมครั้งนี้