การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก พสน. กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก พสน. กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย   เป็นประธานการประชุมคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวได้พัฒนาตนเองพัฒนางานให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย