การประชุมการทำวิจัย เรื่อง การศึกษาความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสำหรับการเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

การประชุมการทำวิจัย เรื่อง การศึกษาความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสำหรับการเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้  นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะทำงานวิจัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วม  ประชุมการทำวิจัย เรื่อง การศึกษาความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสำหรับการเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังของตลาดแรงงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 (ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet)  เพื่อนำเสนอและวิพากษ์งานวิจัย บทที่ 1 -บทที่ 3 และเครื่องมือวิจัย ให้มีความสมบูรณ์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยต่อไป โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธี สถานที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 10