การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนหัสดีศึกษา และโรงเรียนวีรธาดา