การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนอุ่นรักมอนเทสซอริ และโรงเรียนโพธิเสนวิทยา