การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนอนุบาลสาริกา และโรงเรียนอนุบาลศิริกุล