การนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2                ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย และโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง