การตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Reskill, Upskill, New skills

การตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Reskill, Upskill, New skills

วันที่  25  พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ดร. จรินทร์ สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้อง กับความถนัดความสนใจ โดยการ Reskill, Upskill, New skills ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี และโรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา) โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และคณะติดตามลงพื้นที่ตรวจในครั้งนี้