การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการกลุ่ม

และคณะศึกษานิเทศก์ รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรณีปกติ รอบที่ 2/2565 จากนายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย ได้แก่ 1) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

สังกัด สพม.นค. และ 2) โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา สังกัด สช.