การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่​ 29 สิงหาคม 2565​ เวลา 09.00 – 16.30 น. ดร.จรินทร์​ สุรเสรีวงษ์​ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย​ มอบหมายให้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมพิจารณา คัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับภาค) ทั้งนี้ ตัวแทนของจังหวัดหนองคายที่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

          1) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ นายปกครอง ทานัง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สังกัด สพป.นค.๒

          2) ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ นางสาวจิราภา ธิโสภา โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สังกัด สพม.นค.

          3) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้แก่ นางสาวกังสดาล นาคเสรี โรงเรียนบ้านเดื่อ สังกัด สพป.นค.๑

โดยมี ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี