การกำกับ ติดตาม โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การกำกับ ติดตาม โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่กำกับ ติดตามนิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

          1) โรงเรียนสันติรักษ์

          2) โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ

          3) โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต

โดยโรงเรียนนำเสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการบูรณาการหลักสูตรแลกิจกรรมต่างๆ