การกำกับ ติดตาม โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การกำกับ ติดตาม โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่กำกับ ติดตามนิเทศ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองหนองคาย และโรงเรียนโรซารีโอวิทยา โดยโรงเรียนนำเสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการบูรณาการหลักสูตรแลกิจกรรมต่างๆ